Algemene voorwaarden

Laatste update: februari 2024

Lees deze Voorwaarden en Beleidsregels zorgvuldig door voordat je onze Website gaat gebruiken en voordat je diensten van een derde boekt via onze Website. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door gebruik te maken van onze Website of onze Apps, bevestig je dat je deze Voorwaarden accepteert en dat je overeenkomt om er aan te voldoen. 

Welkom op onze website, www.Injectablesbooking.nl. De Website is eigendom van Halftien BV, KVK nummer 81484879 met statutaire zetel te Vierambachtsweg 25, 2481 KR Woubrugge. ("Injectablesbooking.nl", in het kort "ons", "wij" of "onze"). "Jij" en "jouw" betekent jij als gebruiker van onze website.

De Website heeft als hoofdfunctie:

Een gecentraliseerd boekingspunt bieden voor geselecteerde leveranciers van diensten van derden ("Partijen” (klinieken/salons/praktijken/artsen)).

We hebben de voorwaarden uiteengezet waaronder we je toegang geven tot onze Website. Deze omvatten de voorwaarden die gelden voor:

onze boekingsvoorwaarden met betrekking tot de producten of diensten van derden die wij aanbieden vanaf de Website of onze mobiele applicatie voor de Klant (onze "Boekingsvoorwaarden Injectablesbooking.nl"); en

je rechten om onze Website te gebruiken. (onze "Gebruiksvoorwaarden Injectablesbooking.nl");

de wijze waarop we informatie over je zullen gebruiken en beschermen (onze "Privacy voorwaarden Injectablesbooking.nl”)

Houd er rekening mee dat deze Gebruikersvoorwaarden niet als doel hebben om de overeenkomst tussen Injectablesbooking.nl en externe Partijen (klinieken, praktijken, salons en artsen) te reguleren. 

We kunnen onze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval up-to-date versies van die Voorwaarden beschikbaar zijn via de Website. Je dient deze Voorwaarden en Beleidsregels regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in de Voorwaarden te hebben bekeken en hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van onze voorwaarden op onze Website of onze Apps en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van de Website.

Materialen en informatie die op onze Website zijn gepost, zijn niet bedoeld als advies en dienen niet als zodanig te worden opgevat. Alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat doordat deze informatie wel als zodanig is opgevat, wijzen we derhalve af voor zover toegestaan door alle toepasselijke wetten.

 

Gebruiksvoorwaarden Injectablesbooking.nl

Je bent verantwoordelijk voor alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot, en het bekijken van deze Website en je dient ervoor te zorgen dat je up-to-date anti-virussoftware hebt op een apparaat van waaruit je je toegang verschaft tot onze Website.

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via jouw internetverbinding toegang verschaffen tot onze Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden Website.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om toegang tot onze Website te weigeren en/of een boeking te weigeren in het geval dat een kredietcontrole of een controle voor het voorkomen van fraude een negatief resultaat oplevert of wanneer we redelijkerwijs het vermoeden hebben van fraude of witwassen van geld door jou of iemand die je account gebruikt.

Misbruik van onze Website

Je mag geen misbruik maken van onze Website of onze Apps door:

het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere materialen, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of

het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop onze Website of onze Apps is/zijn opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website of onze App; en/of

het aanvallen van onze Website of onze Apps via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen onder de Computer Misuse Act 1990. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door je identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal je recht om onze Website en onze Apps te gebruiken onmiddellijk vervallen.

Gebruikers

Deze website en zoekfunctie is uitsluitend bedoeld voor Nederland en alleen bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder. Alleen wanneer je 18+ bent is het toegestaan om via ons boekingssysteem bij één van onze Partners een boeking te plaatsen.

Intellectueel eigendom

Je mag één kopie van deze Website en alle informatie, afbeeldingen en andere content weergegeven op de Website, bekijken en afdrukken in strikte overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden Website.

De Website mag je alleen bekijken, uitprinten, gebruiken en noemen, en je mag er alleen uit citeren, voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat je Injectablesbooking.nl op de juiste wijze vermeldt als bron.

Niets in bovenstaande licentie schaadt of beperkt morele rechten van auteurs.

Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Website behouden we ons uitdrukkelijk voor en je gebruik van de Website is onderworpen aan de volgende beperkingen. Het is je niet toegestaan om:

Vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten te verwijderen; en/of

Onze Website zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van ons of derden; en/of

een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website ("scraping") te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of

deze Website voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst.

Handelsmerken

We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam www.Injectablesbooking.nl en alle aanverwante domeinen en subdomeinen, de naam "Injectablesbooking.nl", ons logo, dienstmerken, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de Website, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers.

Linken naar onze Website

Je mag voor niet-commerciële doeleinden linken naar elke pagina van de Website, mits je dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet ongerechtvaardigd van profiteert. Voor alle duidelijkheid, de koppelende site mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is.

Je mag niet zodanig linken naar onze Website dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant terwijl die er niet is. Je mag advertenties, een vermelding van auteursrecht of andere op de Website gepubliceerde informatie niet verwijderen of door middel van framing of anderszins onzichtbaar maken.

Onze Website mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of randomgeving op een andere site.

Indien je voor commerciële doeleinden of een ander doel dat hierboven niet is vermeld, wenst te linken naar onze Website, of als je graag een Partner wilt worden, neem dan contact op met info@Injectablesbooking.nl.

We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 

Content van derden en websites van derden

Onze Website kan content bevatten wat door derden is geproduceerd. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze content en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van content van derden.

Onze Website en/of de Materialen kunnen links naar websites van derden (met inbegrip van die van onze Partners) bevatten. Indien je besluit een site van een derde te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct noch indirect voor de content, juistheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit of de kwaliteit van de goederen of diensten die beschikbaar zijn via of op dergelijke websites. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard, impliceren links niet dat wij of onze Website verbonden of geassocieerd zijn met dergelijke sites.

Onze communicatie met jou kan informatie bevatten die afkomstig is van websites van derden. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal dat geleverd is door, of aanwezig is op, een website van een derde waarvan een link is opgenomen in onze communicatie met jou, of enig gebruik van persoonsgegevens door een dergelijke derde.

Opname van een link in onze communicatie met jou betekent niet dat wij de gelinkte site goedkeuren. Als je besluit om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doe je dit op eigen risico.

Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere website te gaan, onze Voorwaarden (inclusief ons Privacy- & Cookiesbeleid) niet langer van toepassing zijn. Jouw browsen en interactie op iedere andere website, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan de onze, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Lees de voorwaarden en het beleid voordat je verder gaat.

Onze aansprakelijkheid

Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze Website, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de Website foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze Website.

Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Website te onderhouden en/of te leveren of tijdig te leveren.

Houd er rekening mee dat onze Website uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik zijn bedoeld en je overeenkomt om onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij we je als Partij hebben goedgekeurd.

We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.

De website kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. We garanderen niet de juistheid of volledigheid van onze website.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van je handelen of nalaten op basis van de content op deze Website. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal invloed hebben op je wettelijke rechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Nederlands recht.

Disclaimer

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door www.Injectablesbooking.nl en hoewel wij constant ernaar streven om de informatie zo correct en up-to-date mogelijk te houden, verstrekken wij geen verklaringen en geven wij geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, services of afbeeldingen op www.Injectablesbooking.nl.nl. Jouw gebruik van de informatie, producten en/of diensten moeten gebaseerd zijn op jouw eigen inschatting. Raadpleeg een geschikt professional voor passend advies gericht op jouw situatie. Het vertrouwen dat je in onze informatie stelt, is strikt op eigen risico.

De informatie op injectablesbooking.nl of in haar documenten is geenszins een alternatief voor medisch advies van jouw dokter of andere professionele zorgverlener. Raadpleeg jouw huisarts of zorgverlener wanneer je medisch advies nodig hebt.

Via deze website kun je worden doorgelinkt naar andere websites die niet onder de controle van www.Injectablesbooking.nl.nl staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze verwezen websites en hebben derhalve geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het gebruik van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de uitingen op de gelinkte websites.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale en consequentiële schade of welke schade dan ook, voortkomend uit, of dat in verband wordt gebracht, met iedere vorm van informatie, producten, services of de inhoud van www.Injectablesbooking.nl.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Nederlandse rechtbanken hebben de niet-exclusieve bevoegdheid met betrekking tot elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan deze Website. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Neem contact op met ons

Als je je zorgen maakt of vragen hebt over materiaal dat op onze Website verschijnt of als je vragen hebt over je gebruik van deze Website of deze Gebruiksvoorwaarden, dan kun je e-mailen naar info@Injectablesbooking.nl.